Årøya flybilde

Årøya, Lyngen kommune

Årøya ligger i Lyngen kommune på vestsida av Lyngenfjorden, utenfor Koppangen, ca 15 km fra Lyngseidet. Øya eies av kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen. Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning ble vedtatt opprettet i 2004. Kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen kjøpte øya i 2005, i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (i dag Miljødirektoratet). Det ble opprettet et interkommunalt samarbeid etter Kommuneloven § 27, og styret for det tinglyste samarbeidet består av Ordfører fra hver kommune. Samarbeidsavtalen sier at Årøyholmen skal brukes til allment friluftsliv. Årøyholmen utgjøres derfor av både et landskapsverneområde og et statlig sikra friluftsområde.

Formålet med vernet er å bevare ei middels stor øy og en holme i Lyngenfjorden med dens natur- og kulturlandskap med tilhørende dyreliv. Området har særlig betydning som hekkeområde for sjøfugl i Troms. ​Store deler av verneområdet har ilandstigningsforbud mellom 1/5 – 15/7. Unntak fra ferdselforbudet er fra Kvennesbukta til Ytre Moltebærnesbukta på østsiden, og fra Sommersetneset til Storbuktneset på vestsiden av øya. Det statlig sikra friluftsområdet utgjøres av hele Årøya. Verneområdet dekker ikke det nordlige området på Årøya, men inkluderer også Bunkholmen i sør som ikke er i det statlig sikra friluftsområdet, men inngår i verneområdet.

I tidligere århundrer var Årøya handelssted og lensmannssted. Funn av søkkestein som er 3-4 tusen år gamle viser at øya var bebodd, eller besøkt, tidlig. Kilder viser at norske fogder krevde inn finnskatten på Årøyholmen så tidlig som 1567. Under tysk okkupasjon hadde tyskerne flere installasjoner på øya. Det var blant annet en russisk fangeleir med flere hundre russiske krigsfanger – 750 fanger til sammen på Årøya og i Rottenvik. 

På 1950-tallet ble Årøya kjøpt av Forsvaret og sivil ferdsel ble forbudt på øya frem til 1. juli 2006. Det finnes flere store installasjoner etter den kalde krigen, bl. a. store underjordiske anlegg. Forsvaret sine installasjoner er i dag for det meste murt igjen eller ryddet vekk. Gjenværende infrastruktur fra Forsvarets tilstedetilværelse på øya er på Bertholmen og på den nordlige delen av øya, utenfor landskapsvernområdet men inne i det statlig sikra friluftsområdet. Kommunene og Direktoratet for naturforvaltning kjøpte øya i samband med at forsvaret la ned sin aktivitet. 

Årøyholmen er etter at Forsvaret trakk seg ut blitt en mye besøkt perle i Lyngenfjorden. Øya blir mye besøkt på godværsdager, og det kan bli mange fritidsbåter i havna. Det antas at bruk av holmen vil ta seg opp enda mer i årene som kommer.  Første versjon av forvaltningsplanen ble utarbeidet av Oddrun Skjemstad, Lyngen kommune i 2010, for planperioden 2011-2015. Under planperioden har det blitt søkt tilretteleggingsmidler til en rekke tiltak. Utførte tiltak er blant annet utbedring av kaianlegget, utforming og oppsett av midlertidig informasjonstavle, utsett av bord og benker, nytt tak til grillhus, kjøpt inn materiell til ildsted, og bestilling av gapahuk (som skal settes opp sommeren 2016). Troms fylkeskommune har også gjort en grovkartlegging av kulturminner på Årøya.

Revidering av planen ble gjort av Ishavskysten friluftsråd i 2015, for planperioden 2016-2020. Blant de nye foreslåtte tiltakene kan nevnes store informasjonstavler, kartlegging av kulturminner, tilrettelegge stier til kulturminnene, etablere hekkeskjul for ærfugl, sikring av kanonstillinger, og utforme informasjonsamteriell for publikum og skoler.

Tips en venn Skriv ut