oversiktskart alle områder

Statlig sikra friluftsområder

Kommunene ivaretar områder for friluftsliv i sin arealplanlegging. De søker i enkelte tilfeller staten om tilskudd for å sikre areal som friluftslivsområde for allmennheten. Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret for statlig sikrede friluftslivsområder. 

Hersøya bilder_Tine Marie Hagelin (1 of 3)

En stadig større del av befolkningen bor i byer og tettsteder. Det fører til et økt behov for grøntområder og utfartsområder i nærheten av bebyggelse. Miljøvernmyndighetene har som mål at tilgangen på og tilgjengeligheten til grøntareal, turveier, større naturområder og bade- og fiskeområder skal gi mulighet til et variert friluftsliv i hverdagen og i ferier. Dette vil kunne bidra til økt trivsel og bedre fysisk og mental helse.

I over femti år har staten bidratt til å sikre folk tilgang til friluftslivsområder, gjennom kjøp av grunn eller avtaler om bruk og tilrettelegging. I dag har vi nesten 2 300 friluftslivsområder i Norge, som kommunene og staten i samarbeid har sikret for allmennhetens friluftsliv.

Staten, ved Miljødirektoratet, har det overordnede forvaltningsansvaret for statlig sikrete friluftslivsområder. De forvalter to tilskuddsposter, en til erverv av nye områder og en til forvaltning og tilrettelegging i de eksisterende.

Erverv av områder

Erverv av områder innebærer at staten kjøper et område, eller inngår avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Ved søknad om tilskudd til nye områder, prioriteres områder som kan brukes av store befolkningsgrupper, for eksempel grønnstruktur i byer og tettsteder. Også landfaste områder langs sjøen har høy prioritet.

Store deler av forvaltningen er delegert til fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunene og interkommunale friluftsråd.

Ikke alle arealer som brukes til friluftsliv skal sikres som friluftslivsområde. Verdifulle arealer til friluftslivsformål bør i all hovedsak ivaretas gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Her er det kommunene som har hovedansvaret.

Hersøya bilder_Tine Marie Hagelin (2 of 3)

Hvor ligger friluftslivsområdene?

De siste årene har staten sikret 40-60 nye friluftslivsområder årlig. Det totale antallet sikringssaker nærmer seg nå 2 300. De fleste nyere områdene ligger langs kysten fra Østfold til Hordaland, som har vært en prioritert strekning de siste årene. Vest-Agder er med sine 300 områder det fylket som har flest friluftslivsområder. Fordelingen mellom fylkene kan du se på nettstedet Miljøstatus i Norge.
 

Tilrettelegging

Friluftsområder kan være relativt urørte områder, eller de kan være tungt tilrettelagte. Tilretteleggingstiltak kan for eksempel være bålplasser, brygger, stier, toalett, informasjonstavler, søppelstativ, bord og benker. Mange av friluftslivsområdene er tilrettelagte for funksjonshemmede. Det er et mål at tilretteleggingen skal være naturvennlig.

Lurer du på hvilke friluftslivsområder som finnes der du bor?

På Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase finnes alle friluftsområder som er statlig sikret. I Naturbase kan du zoome inn for å søke på friluftslivsområder i ditt område, gjennom å huke for kartlageret "Friluftsområder" i venstremenyen. For å lese om friluftsområder klikker du på området etter at du valgt identifiserfunksjonen i øverste menyen. I venstremenyen kan du så klikke deg videre til faktaarket for friluftsområdet.

Her på friluftsrådets hjemmeside finnes informasjon om de friluftsområder som er statlig sikra i våre medlemskommuner (se menyen til høyre). 

 

Tips en venn Skriv ut