Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
To engasjerte lærere på nettverkssamling i Hamna

To engasjerte lærere på nettverkssamling i Hamna

Læring i friluft settes i system

Skolene er godt i gang med å lage handlingsplaner, og noen har målsetning om å komme i gang med gjennomføringen allerede fra høsten av. Det kom fram på sist samling i skolenetteverket Læring i friluft, som ble arrangert på Hamna skole i Tromsø. Femten skoler i nettverket var representert på samlingen, og viser stort engasjement.

Hege viser hva hun har i kassen
Å ha et godt system for oppbevaring av læringsopplegg skaper motivasjon og lavere terskel for bruk.

Ved oppstart av skolenettverket Læring i friluft høsten 2018 ytret mange skoler et behov for å sette uteskole i system slik at det blir en innarbeidet og naturlig del av skolehverdagen.

Det ble derfor et mål at nettverksarbeidet skal føre fram til at hver skole utarbeider sin egen handlingsplan for Læring i friluft, og at denne forankres hos alle skolens ansatte. I dette arbeidet er det viktig å ha klart for seg hva skolen ønsker å oppnå med planen. Hovedmålet med planen kan for eksempel være å ha en time fysisk aktivitet hver dag på hvert trinn. Denne timen skal kobles opp mot læreplanmålene i alle fag i løpet av et visst tidsrom.

Det er lurt å ta utgangspunkt i hva er det vi allerede gjør og har ved skolen vår, og hva ønsker vi å bruke videre, og hva er vi gode på. Likeså er det viktig å finne ut hva kan vi bli bedre på, og hva trenger vi mer kunnskaper om. Hvilke ressurser har vi tilgjengelige i lokalmiljøet som vi kan benytte oss av? Finnes det noen ressurspersoner med spesielle interesser, pensjonister med god tid, et aktivt FAU, et lokallag, en grei grunneier osv.? Kartleggingsfasen legger et viktig grunnlag for en god plan.

Selve handlingsdelen i planen består av delmål, strategier og konkrete tiltak. Det kan lages målsetninger for hvert trinn, for hvert fag, for tverrfaglighet eller for ulike tema. Målene presiserer ønsket framtidig tilstand. Det er viktig å ha et tidsperspektiv for når målene skal nås. Videre kan planen inneholde strategier; som er angrepsmåten for hvordan man skal nå målene. Det kan for eksempel være gjennom kurs og kompetanseheving eller tilrettelegging. Det er viktig å diskutere hvilket detaljeringsnivå man skal legge seg på. Kanskje det i første omgang er lurt å ha noen få mål som er gjennomførbare, slik at man føler at man virkelig oppnår noe.

Ut i fra mål og strategier utarbeides tiltakene man vil skal bli gjennomført i handlingsplanens virketid. Denne kan lages skjematisk, og inneholder en beskrivelse av tiltaket, hvor og hvordan tiltaket skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen og eventuelle ekstra kostnader.

På nettverkssamlingen på Skibotn ble arbeidet med handlingsplaner for den enkelte skole startet opp, og i tillegg har det vært «hjemmelekse» å ta arbeidet videre på egen skole. For å lykkes med gjennomføringen er det en forutsetning at alle lærerne på skolen har eierskap til handlingsplanen, og må derfor involveres og få medvirke i arbeidet. Det er viktig at skolens ledelse setter av tid til dette arbeidet.

Nettverkssamlingen er en god møteplass for å utveksle erfaringer, få tips og ideer til eget arbeid. Hamna skole viste fram sitt nye velutstyrte utstyrsrom som de har fått realisert med tilskudd blant annet fra et engasjert FAU. Det var godt merket hvor utstyret skulle plasseres etter bruk, og god plass gjorte rommet meget oversiktlig og tiltalende. Flere lærere nikket og gikk ut fra rommet med mål om å få skikk på utstyret på egen skole…

Seiern er vår
Så glad blir man av å vinne vokalstafett.

Hvor skal læringen gjennomføres?

«Hvor skal læringen gjennomføres?», er et viktig spørsmål som har seilet opp i uteskolesammenheng. Hvor finner vi de viktigste læringsstedene? For å kunne gjennomføre uteskole, eller å bruke klasserommet utenfor daglig, må man ha oversikt over de nærmeste områdene til skolen. De områdene som kan brukes i løpet av skoledagen uten ekstra transport.

Friluftsrådet stilte spørsmålet til lærerne på samlingen, hvor godt kjenner alle lærerne til skolens ute- og nærmiljøområder til at man greit kan ha et læringsopplegg utendørs? Hva med nye lærere som kommer? Friluftsrådet tilbyr skolene i samarbeid med skolen å gjennomføre en enkel kartlegging for å skaffe en oversikt som hjelper lærerne å finne gode lokaliteter for uteskoleaktiviteter.

Skolene fikk også en introduksjon om portalen for registrering av undervisningsopplegg www.stedsbasertlaering.no. Her kan man registrere ferdige undervisningsopplegg relatert til en lokalitet på kartet. Dette vil det bli jobbet mer med på neste nettverkssamling.

Glad gjeng i Hamna
Lunsj på bål er en selvfølge for denne flotte gjengen.

Lekse til neste samling

  1. Jobbe videre med handlingsplanen. Presentere planens mål og strategier på neste samling.
  2. Bli kjent med portalen/ undervisningsverktøyet Stedsbasert læring.
  3. Meld inn nye behov for kurs.Ryddig utstyrsrom.jpg

Hamna skole kan skilte med et velutstyrt lager for utstyr som kan brukes til uteskole.

Tips en venn Skriv ut

Siste nyheter