Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Aspvatnet_Tine Marie Hagelin

Kjent i disse kommunene? Da ønsker vi dine innspill innen 20.mars!

Revisjon av kartlagte og verdisatte friluftslivsområder i Lyngen,Tromsø, Balsfjord og Karlsøy er ute på høring

Ishavskysten friluftsråd har sammen med arbeidsgrupper i Lyngen, Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner revidert friluftslivskartleggingen. Nå ligger revisjonen av friluftslivskartleggingen ute på offentlig høring fram til 20. mars 2023, og vi ønsker bred medvirkning. Er du mye på tur i disse kommunene, håper vi du vil se over og komme med innspill om det er noe du savner av informasjon.

Prosjektet er et viktig kommunalt virkemiddel for å øke kunnskapsgrunnlaget for å identifisere, utvikle og ivareta muligheten for å utøve friluftsliv. Det er viktig for forvaltning og utvikling av friluftslivsområder å ha oppdatert og relevant kunnskap om arealbruk i friluftlivssammenheng, på lik linje med andre arealbrukstyper. Formålet er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Kartleggingen viser et øyeblikksbilde og er uten bindinger eller føringer – dette er ikke en plan eller et turkart. Arealdisponeringen blir styrt gjennom plan- og bygningsloven og planer laget etter denne, og denne kartleggingen er bare ett av mange kunnskapsgrunnlag som vil bli benyttet i arealplansammenheng.

Høring – innspill ønskes

Verdsettingen og kartleggingen vil bli benyttet i kommunenes arbeid med å legge til rette for at befolkningen kan ha et variert og aktivt friluftsliv, og det er viktig at brukerne kjenner seg igjen i kartet. Vi ønsker derfor en god, dekkende beskrivelse av dagens bruk i kommunens friluftslivsområder, og inviterer til bred medvirkning gjennom en høring av de reviderte friluftslivsområdene.

Arbeidet har resultert i et kart med avgrensede friluftslivsområder, områdebeskrivelser og en tabell for hvert område med ulike verdisettingskriterier. Områdene er deretter verdsatt til enten A (Svært viktig friluftslivsområde), B (Viktig friluftslivsområde) eller C (Registrert friluftslivsområde). I hver områdebeskrivelse finnes en verdivurdering, som gir informasjon om hva som ligger til grunn for det aktuelle områdets endelige verdsetting.

Her kan du se friluftsområdene per kommune: 

De reviderte friluftslivsområdene i Lyngen ligger tilgjengelige her. 
De reviderte friluftslivsområdene i Balsfjord ligger tilgjengelig her. 
De reviderte friluftslivsområdene i Tromsø ligger tilgjengelig her. 
De reviderte friluftslivsområdene i Karlsøy ligger tilgjengelig her. 

Zoom inn, og klikk på et avgrenset område for å få opp områdebeskrivelsen, verdsettingskriterier og den verdivurdering som er lagt til grunn for den endelige verdsettingen av området.

Metodikken for avgrensning og verdsetting legger til grunn at det er dagens eksisterende bruk av arealene som skal vises, og det er dette som det er ønskelig å få tilbakemelding om.

Vi ønsker innspill om blant annet:

•          Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?

•          Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?

•          Er det avgrensninger av områder som bør endres?

•          Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting?

•          Har du andre innspill eller kommentarer?

 

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, må du referere til navn på området, ID-nummer og kommune. Dersom innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn.

Frist for å komme med innspill til kartleggingen er 20. mars 2023.

Send ditt innspill til post@ishavskysten.no, eller til Ishavskysten friluftsråd, Postboks 6900, 9299 Tromsø. Har du ikke mulighet til å sende innspill per e-post eller brev, er du også velkommen med dine innspill til friluftsrådets kontor på Rådhuset i Tromsø.

Fremgangsmåten og etterbruk

Kartleggingen og verdsettingen er gjennomført i tråd med veileder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, M98 2013 fra Miljødirektoratet.

Førstegangskartleggingen ble utført i årene 2015-2016, og dette kartet ligger på Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase.

Arbeidet har foregått i arbeidsgrupper i hver kommune med Ishavskysten friluftsråd som prosjektleder. Det er i tillegg innhentet kunnskap fra lag/foreninger og andre lokalkjente, samt skriftlige kilder som kart, brosjyrer, bøker og nettsider. Det er kun friluftsliv som er tatt hensyn til i kartleggingen.

Friluftskartleggingen brukes som et viktig kunnskapsverktøy, som skal legges til grunn sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag, i utarbeiding av arealplaner og enkeltsaksbehandling. I tillegg kan kartet brukes i utvikling av friluftsområder, ved å avdekke behov for tilretteleggingstiltak for å f.eks. redusere slitasje, parkeringsbehov og lignende.

 

Siste nyheter