Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilgjengelighetskrav

Tilgjengelighet er den muligheten en person har for å komme seg fram i et område. Dette vil avhenge av for eksempel fysisk avstand, eller fysiske forhold og hindringer der en beveger seg. Det er en rekke krav som må oppfylles for at et friluftsområde skal kunne klassifiseres som fullt tilgjengelig. På denne siden presenterer vi hva disse er, for å gjøre det enda enklere for tilretteleggere av friluftsområder å oppfylle kravene.

Veileder med nasjonal standard

Statens kartverk har i samarbeid med Norges handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund utviklet en veileder, med mål om å etablere en nasjonal metode for å oppnå en helhetlig tilgjengelighetsregistrering over hele landet. Veilederen kan lastes ned her. Veilederen gir svar på alle krav som må til for å oppfylle full tilgjengelighet for funksjonshemmede som rullestolbrukere og synshemmede. I tillegg presenteres kravene her nedenfor.

Brukergrupper

Veilederen legger særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, men det legges også opp til kartlegging av tilgjengelighet for synshemmede. Vi deler inn tilrgjengelighetskravene i tre klasser; manuell rullestol (uten ledsager), elektrisk rullestol og synshemmede. Les mer om disse her.

 

_____________________________________________________________________________________

KRAV TIL TILGJENGELIGHET

_____________________________________________________________________________________

 

PARKERING

Reservert plass
Det skal være skiltet og oppmerket minst 1 parkeringsplass for funksjonshemmede, på større parkeringsplasser 5% av total antall plasser. De enkelte HC parkeringsplassene må være tilgjengelige og være tydelig skiltet og merket og dimensjoneres med 450 cm x 600 cm. HC-parkering skal ligge nærmest til fasiliteter i friluftsområdet dvs informasjonstavler/ skilter, toaletter og utgangspunktet for turløyper. Hvis parkeringsplassen tilhører et friluftsområdet med belysning (f eks. lysløyper), skal også parkeringsplassen ha belysning.

Det finnes ingen særskilte krav til p-plasser for synshemmede.

Dekke
Parkeringsplasser bør være tilnærmet ”flate”, spesielt viktig for områder som skal brukes av rullestolbrukere uten ledsager. Underlag skal være fast, ikke nødvendigvis asfalt, men fast og drenert uten sølepytter og hull (Høydedifferens <2 cm, sprekker <1 cm. Det skal ikke være kanter (mot fortau, overgang til turvei, bru e.l.) over 2,5 cm.

 

__________________________________________________

 

TURVEI

For bruker av manuelle rullestoler uten ledsager er kravene til maksimum stigning, tverfall og kanter samt underlag absolutte og gjelder stor sett hele den aktuelle strekningen. For synshemmede skal kravene til ledelinje være oppfylt. 

Stigning og Tverfall
− For manuelle rullestoler skal stigningen ikke være større enn 3,8°
− På kortere strekninger (maks. 5 m) kan stigningen være på 4,9°.
− Når situasjonen tilsier at et stigningsforhold på 3,8° vil kreve uforholdsmessige terrenginngrep, kan det vurderes om stigningsforhold på 5,7° kan oppnås. Da er det nødvendig å legge inn hvileplan og/eller rekkverk på strekningen
− Tverrfallet skal være høyest på 2,9° (5%).

oversiktstabell stigning turvei.JPG

 

Bredde
Turveier skal ha Krav til minimum bredde en fri bredde på minst 180 cm, slik at det er plass til to rullestol/barnevogn. Dersom bredden på turveien er gjennomgående < 180 cm, skal det jevnlig være møteplasser. Avvik på korte strekninger f.eks. pga. topografi, en sitteplass eller ujevnhet i veiunderlag kan aksepteres, men veien må ha minst 90 cm bredde (minstebredde for rullestol). Krav til bredde av turveier er i tillegg avhengig av bruksintensitet og antall hvile-/møteplasser. 

Sperrebom
De skal ha en passasjebredde på minst 90 cm, en minsteavstand på 140 cm mellom flere bommer og tydelig kontrast til omgivelsene.

Fri høyde
Det skal være fri høyde 225 cm. For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake kollisjon ikke kommer inn på gangstier. 

Underlag
− Underlaget i turveier må være fast og jevnt uten nivåforskjeller >2cm. Dette må ikke nødvendigvis være asfalt eller betong, men kan også være tettpakket fin grus, naturstein eller tre (pass på >1cm plankeavstand = ujevnt).
− Gangbaner av tre skal i tillegg ha rekkverk, plankeavstand ≤1cm og/ eller sidelengs stoppekant.
− For rullestolbrukere må absolutt hele strekningen ha fast overflate.
− Veien må være godt drenert slik at den også er tilgjengelig under våte forhold.

Føringskant
For synshemmede er det krav om sammenhengende og tydelig føringskant. Det kan være for eksempel liggende trestammer, steinkanter eller en tydelig og gjennomgående overgang mellom fast sti og vegetasjon.

 

__________________________________________________

 

RAMPER

Ramper brukes for å forbinde nivåforskjeller mellom gangadkomst og forskjellige objekter. I friluftsområder blir de vanligvis brukt for å gjøre innganger til toaletter, badeplasser og fiskeplasser tilgjengelige for rullestolbrukere. Mange krav (stigning, tverrfall, underlag) tilsvarer kravene for turveier.

Ramper skal utformes slik at:
− Bredde er minst 90cm
− Stigningen ikke skal være brattere enn 3,8°. På korte avsnitt og dersom total lengde av rampen er under 5m, kan stigningen være brattere, men ikke brattere enn 4,9°
− Ramper skal ha håndlister i to høyder, 65–75cm og 85-95 cm på begge sider
− Dersom det finnes bare en håndlist på hver/eller en side skal den være 75-85cm høy
− Håndlisten skal være avrundet og avslutningen skal være utformet slik at hekting unngås. Håndlisten skal plasseres ca. 5cm fra eventuell vegg og skal utformes sånn at de er lette å gripe rundt
− Før og etter rampen skal det være et horisontalt, hinderfritt areal på minst 150cm x 150cm
− Ramper skal ha sidekanter (hjulvern/støttekant) på minst 10 cm for å sikre at rullestoler, rullatorer og barnevogner holdes på rampen
− For synshemmede skal toppen av rampen og håndlistene merkes med en kontrastfarge

 

__________________________________________________

 

TOALETT
For rullestolbruker må alle krav til adkomst, størrelse og innredning fullt ut være tilfredsstilt. For synshemmede skal kravene til skilting, kontraster og belysning være oppfylt.

Adkomst
− Adkomstvei har samme krav som turvei (se turvei mht. krav)
− Pass på at det ikke er kanter/terskel >2,5cm i overgangene turvei – rampe – toalett som vanskelig-/umuliggjør adkomst
− For rullestolbrukere uten ledsager må det være tilstrekkelig stort og flatt snuareal 150cm x 150cm utenfor døra og mulig å åpne døra fra rullestol
− Dørhåndtak må være lett å betjene og 85 cm over gulv
− Det skal være skilting til toalettet, så sant ikke plassering gjør det unødvendig, og på skiltet bør det angis hvilke grupper funksjonshemmede toalettet er tilpasset
− Dørbredde ≥ 86cm

Innredning
− Fri høyde under servant minst 67cm, høyde overkant 80 - 85cm
− Speil, såpe og tørkerull som kan brukes av både stående og sittende, nedre kant 90 cm over gulv
− Utadslående dør og ekstra bøylehåndtak på innsiden av døren, på hengslesiden, 85 cm over gulv

WC
Standard mål på toalett fremkommer av tegningen nedenfor. Dersom man velger enkeltsidig toalett, må det være et speilvendt toalett i tillegg. Dette fordi mange bare kan forflytte seg fra en side.
− Fri snusirkel innvendig 150cm x 150cm
− Passasjebredde mellom toalett og vask 90cm
− 90 cm fritt sideareal på begge sider av toalettet
− Nedfellbare armstøtter på begge sider, høyde 70cm
− Toalettrull på armstøtten.

toalett tilgjengelig skisse.JPG

 

__________________________________________________

 

GAPAHUK/HYTTE
For rullestolbrukere må krav til bredde på inngang, terskelhøyde og tilstrekkelig plass til rullestolen inne i gapahuken være oppfylte. For synshemmede er det viktig at overkant av gapahuken (åpningen) har tydelig kontrast.


− Adkomstvei til hytte/gapahuk har samme krav som turvei (se turvei mht. krav)
− Dør/inngangsbredde ≥ 86cm
− Åpningen/inngangen må ha en høyde på minst 150cm
− Åpning lavere enn 225cm må ha kontrastmerking på øvre kant
− Terskel ≤ 2,5cm
− Underlag må være fast, plant og jevnt
− Snusirkel inne må være ≥ 150cm
− Rullestolbrukere må kunne komme inn i gapahuken og skal kunne bruke et eventuelt bord eller sittegruppe (se krav for sittegruppe)

 

__________________________________________________

 

GRILL-/BÅLPLASS
For rullestolbrukere er det absolutte krav til at rullestol kan komme inntil grill-/bålplass og at det finnes en plan og tilstrekkelig stor oppstillingsplass. Det finnes ingen absolutte krav for synshemmede.


− Adkomstvei til grill-/bålplass har samme krav som turvei (se turvei mht. krav)
− Underlaget må være flatt, fast og jevnt for rullestolbrukere
− Helning ≤ 2,9º (Helning beskriver planet hvor rullestol kan plasseres)
− Det er en fordel med opphøyd grillplass

 

__________________________________________________________

 

SITTEGRUPPE/HVILEBENK
For rullestolbrukere er det absolutte krav til at rullestol kan trille helt inntil bordplaten. Ingen krav for synshemmede.


− Adkomstvei til sittegrppe/hvilebank har samme krav som turvei (se turvei mht. krav)
− For rullestolbrukere er det et krav at det skal være fri tilgang fram til sittegruppe.
− Bord skal ha en fri høyde på minst 67cm, utstikk av bordplate minst 50cm. Utstikket kan være enten på langsiden eller kortsiden av bordet.
− Underlaget må være flatt, fast og jevnt for rullestolbrukere
− Helning ≤ 2,9º (Helning beskriver planet hvor rullestol kan plasseres)

sittegruppe tilgjengelighet.JPG

 

__________________________________________________

 

FISKEPLASS/BRYGGE
For rullestolbrukere er det absolutte krav til rampe, snuplass og stoppkant. Synshemmede har behov for rekkverk og markeringer av kanter.
 

− Adkomstvei til fiskeplass/brygge har samme krav som turvei (se turvei mht. krav)
− Rampe ved overgang land – brygge; se Rampe mht. krav.
− Brygga må ha tilstrekkelig stort område til at rullestol kan snu (diameter 150 cm) og stoppkant som er minimum 10 cm høy. Bredden mellom bordene (plankene) må ikke overstige 1cm.
− For godkjenning i forhold til synshemmede, må det vurderes om det er tilstrekkelig med kontraster, rekkverk m.v. til at det ikke er fare for å falle utenfor brygga.

 

___________________________________________________________

 

BADERAMPE
For rullestolbrukere uten ledsager er kravene absolutte til stigning og håndlister. Synshemmede har i tillegg behov for rekkverk og markeringer av kanter
 

− Adkomstvei til baderampe har samme krav som turvei (se turvei mht. krav)
− Stigning maks 3,8° for rullestolbrukere uten ledsager. Underlaget må være fast, jevnt og må ha god friksjon (glidemotstand). Det skal være to sett med håndlister på begge sider (se krav under Ramper)

 

___________________________________________________________________________________________________________

Kilde: Kartverket sin veileder "Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder". Veilederen kan lastes ned her.

Siste nyheter