Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Friluftsskole_Storfjord_juni2016_FotoMajaKvalvik (5)

Uttalelse om ny stortingsmelding om friluftsliv

Mer bruk av naturen som arena for aktivitet og læring

I forbindelse med ny stortingsmelding om friluftsliv gir FNF Troms, Ishavskysten Friluftsråd, Midt-Troms Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd og Midtre-Hålogland Friluftsråd en felles uttalelse.

 

Forum for natur og friluftsliv og de fire friluftsrådene i Troms gir sin tilslutning til at naturen i større grad skal brukes som arena for læring og aktivitet for barn og unge slik regjeringen foreslår i den ferske stortingsmeldingen om friluftsliv. Naturen er viktigste arena for fysisk aktivitet ved at den gir allsidig utvikling og trening av ulike muskler, motorikk, bevegelighet og kondisjon. Ved at alle barn og unge blir trygge på å være i naturen og får innføring i grunnleggende friluftsaktiviteter som gåing, sykling, skigåing, orientering, svømming, høsting, roing og padling, legges grunnlaget for livslang aktivitet til glede for den enkelte og av enorm betydning for folkehelsa.

Læring i friluft

Naturopplevelser gir enestående grunnlag for å forstå sammenhengen mellom natur og menneske, og dermed utvikle miljøbevissthet og skape forståelse for nødvendigheten av bærekraftig utvikling. Høstingsaktiviteter er viktig i denne sammenheng. Naturen er en unik arena for virkelighetsnær læring. Tema i mange fag forstås bedre gjennom bruk av alle sanser og konkrete eksempler i naturen eller i nærmiljøet ellers. Bruk av naturen gir variert læring, fysisk aktivitet, økt miljøforståelse og gode sosiale arenaer i skolen.

Fokus på integrering

Friluftsliv, herunder høstingsaktiviteter, er en viktig del av norsk kultur. Derfor bør det være selvsagt at vi formidler friluftsliv til nye generasjoner og nye landsmenn. Naturen er en særlig god arena for mestring og sosial kontakt – også på tvers av generasjoner. Derfor er naturen og friluftsliv velegnet i integreringsarbeidet. Friluftsliv året rundt, i forskjellig vær og i ulike elementer er viktig for å utvikle barn og unge til robuste mennesker. Tilbud til alle utjevner sosiale forskjeller.

Styrk friluftslivet!

Vi som arbeider med friluftsliv i Troms oppfordrer Stortinget til å gi sin tilslutning til at det skal være et nasjonalt mål at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. Vi ber Stortinget og departementene i sin oppfølging Friluftsmeldingen om å konkretisere målet ved å:

  • Vektlegge hensyn til barn og unges nærfriluftsområder, herunder slike områder i tilknytning til barnehager og skoler, i arealplanlegging og utbyggingssaker.
  • Legge til rette for økt bruk av naturen som læringsarena ved organisering av skolehverdagen og ved å styrke lærernes kompetanse i «læring i friluft».
  • Vektlegge bruk av naturen som aktivitetsområde når 1 times fysisk aktivitet innføres i skolen.
  • Sikre opplæring av alle barn og unge i grunnleggende ferdigheter i friluftsliv i barnehage og skole.
  • Innføre kunnskap om norsk natur og friluftsliv i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, og bruke naturen som læringsarena for å styrke kulturforståelse, begrepslæring, samarbeid og kommunikasjon ved opplæring i norsk språk og samfunnsfag.
  • Styrke tilskuddene til friluftslivsorganisasjonenes og friluftsrådenes arbeid med friluftslivsaktivitet for barn og unge og nye landsmenn.

FNF Troms v/ Eivind Høstmark Borge

Midt-Troms Friluftsråd v/ Espen Prestbakmo

Ishavskysten Friluftsråd v/ Maja Sjöskog Kvalvik

Nord-Troms Friluftsråd v/ Hugo Tingvoll

Midtre-Hålogaland Friluftsråd v/ Anne Margrethe Roll

Siste nyheter