Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kvalneset i Laukvika på Kvaløya er et populært turmål for kajakkpadlere og båtfolk. Rett utenfor neset er det en populær fiskeplass for torsk og sei. Det er mange fine teltplasser på Kvalneset. Foto: Tine Marie V Hagelin

Kvalneset i Laukvika på Kvaløya er et populært turmål for kajakkpadlere og båtfolk. Rett utenfor neset er det en populær fiskeplass for torsk og sei. Det er mange fine teltplasser på Kvalneset. Foto: Tine Marie V Hagelin

Nå revideres friluftskartleggingen

For å sikre at medlemskommunene våre har et oppdatert kunnskapsgrunnlag om sine egne friluftsområder, skal Ishavskysten friluftsråd revidere friluftskartlegggingen. Vi er alt i gang, og skulle du ønske å bidra med info om friluftsbruken i ditt område er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Breivika på Rebbenesøya er et yndet turmål for kajakkpadlere og båtfolk. Med sin kritthvite lange sandstrand og beliggenhet gjør dette til et unikt friluftsområde. Foto: Tine Marie V Hagelin
Den lange hvite sandstranda i Breivika på Rebbenesøya er et yndet og populært turmål blant kajakkpadlere og båtfolk. Her er det flotte teltplasser, fine turmuligheter og ubeskrivelig utsikt mot Sørfugløya. Foto: Tine Marie V Hagelin
I 2017 var friluftsrådet ferdig med å kartlegge og verdsette friluftsområdene til medlemskommunene. Med den nasjonale veilederen fra Miljødirektoratet som arbeidsmetode gikk friluftsrådet sammen medlemskommunene og frivilligheten gjennom alle friluftsområdene, og verdsatte dem. Mye har skjedd på 4 år og det er behov for å revidere kartleggingen, med størst behov for å oppdatere kunnskapen samt nyansere store områder og/eller områder nært tettsteder for å gjøre kartleggingen mer brukbar i arealforvaltningen. Friluftsrådet vil gjøre revisjonen på vegne av medlemskommunene, med samme prosjektleder som i første runde. Maja Sjöskog Kvalvik er i gang og vil lede arbeidsgruppene i medlemskommunene.

 

For å møte behovet for et oppdatert kunnskapsgrunnlag på friluftsliv i pågående planprosesser i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy vil revisjonen ta for seg disse områdene først. Arbeidet med kystsoneplan og kommuneplanens arealdel er i gang i disse tre kommunene, hvor friluftsliv er et viktig tema. Vi starter med kysten, hundremetersbeltet og friluftsområder på land med tilknytning til kysten i disse tre kommunene. Målet er å ha denne revisjonen ferdig og klar for høring i mai/juni. Deretter starter revisjonen av de øvrige friluftsområdene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy, samt oppstart av revisjonen av kartleggingen i Storfjord og Lyngen.

 

Kartleggingen er et viktig verktøy for å sikre at det finnes nok relevant kunnskap for å kunne ta hensyn til friluftslivsområder i planprosesser. Friluftskartleggingen brukes av kommunene og andre instanser med arealforvaltningsinteresser. Kartleggingen er et viktig kunnskapsverktøy som skal legges til grunn sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag i utarbeiding av arealplaner og enkeltsaksbehandling. Formålet er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling. Kommunene får en oversikt over hvilke områder som har høy verdi og som bør forvaltes slik at verdigrunnlaget blir tatt vare på. I tillegg avdekkes behov for tilretteleggingstiltak for å f.eks. redusere slitasje, trekke til seg nye brukergrupper eller øke dagens bruk. 

Skorven Skulsfjord_Tine Marie V Hagelin
Kartleggingen av kommunenes friluftsområder er et viktig verktøy for kommunene slik at de kan ta vare på de viktige friluftsområdene hvor det drives et aktivt hverdagsfriluftsliv. Ytterst på Skorven på Kvaløya er et turområde som brukes gjennom hele året av turfolk i alle aldre. Foto: Tine Marie V Hagelin

Slik kartlegges friluftsområdene våre

Kartleggingen er gjort i tråd med Miljødirektoratets veileder M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområderDu kan laste ned veilederen her. Kartleggingen blir gjort i to faser, der vi i den første fasen går gjennom og bestemmer områdetype samt gir hvert område en beskrivelse, og fase to gir hvert område en verdi.

Områdetypen forteller om friluftslivsområdets bruk og funksjon. De elleve ulike områdetypene kan sees i veilederen. Har området flere funksjoner, opplyses dette i områdebeskrivelsen. Områdebeskrivelsen forteller om all den kunnskap som blir hentet inn om bruken av friluftsområdet, og er avgjørende for å kunne gjøre en riktig verdivurdering.


Verdivurderingen er gjort etter gitte kriterier, og hvert av de avgrensede områdene får en av verdiene A (svært viktig)B (viktig) eller C (registrert friluftsområde). Kvaliteter som gir en høy verdi er hvis området har høy brukerfrekvens, stor regional eller nasjonal bruk, eller mange spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter. Videre vil også områder med lang tradisjon som turmål, mindre områder som har viktig funksjon som atkomstsone til et større, områder som har blitt godt tilrettelagt for funksjonshemmede eller med god parkeringsplass verdsettes høyt. Små eller store områder som er spesielt godt egnet for enkeltaktiviteter som det ikke finnes alternativer til er også verdifulle.

Revideringen av den eksisterende kartleggingen gjøres i arbeidsgrupper i hver kommune, og mer kunnskap hentes inn fra ressurspersoner rundt om. Dagens kartlegging kan sees på kart.naturbase.no (klikk på «Vis kartlagsliste» og velg «Kartlagte friluftsområder» under «Friluftsliv», klikk deretter på et område og åpne «Faktaark» for å se info om området).

Ser du at det mangler kunnskap eller om områdebeskrivelsen for ditt område inneholder feil, ta gjerne kontakt med prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik, tlf 467 91 976 eller majakvalvik@ishavskysten.no.

 

Siste nyheter