Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Stier langs kysten er viktige. Disse tilbyr umiddelbare opplevelser fra første skritt. Har vi fått med oss alle disse viktige stiene som brukes, i friluftslivskartlegginga?

Stier langs kysten er viktige. Disse tilbyr umiddelbare opplevelser fra første skritt. Har vi fått med oss alle disse viktige stiene som brukes, i friluftslivskartlegginga?

Går du turer langs fjæra eller bruker sjøen? Da er dette viktig for deg!

Vi trenger din kunnskap om friluftslivet langs kysten og i havet

Friluftsrådet har på oppdrag for kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy revidert de kartlagte og verdsatte friluftsområdene som er på og i tilknytning til sjø/hav. Nå ligger revisjonen av friluftslivskartleggingen ute på offentlig høring fram til 22. desember 2021, og vi ønsker bred medvirkning. Formålet med høringen er å få innspill på avgrensningen av de kartlagte områdene, og kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for områdenes verdi.

Prosjektet er et viktig kommunalt virkemiddel for å øke kunnskapsgrunnlaget for å identifisere, utvikle og ivareta muligheten for å utøve friluftsliv. Friluftskartleggingen brukes som et viktig kunnskapsverktøy, som skal legges til grunn sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag, i utarbeiding av arealplaner og enkeltsaksbehandling. I tillegg kan kartet brukes i utvikling av friluftsområder, ved å avdekke behov for tilretteleggingstiltak for å f.eks. redusere slitasje, parkeringsbehov og lignende. 

Kartleggingen viser eksisterende bruk av friluftslivsområdene, og er uten juridiske bindinger eller føringer – dette er ikke en plan eller et turkart. Arealdisponeringen blir styrt gjennom plan- og bygningsloven og planer utarbeidet etter denne. Kartleggingen er bare ett av mange kunnskapsgrunnlag som vil bli benyttet i arealplansammenheng.

 

Vi bruker sjøen til aktiviteter som padling, bading, fiske og naturopplevelser. Men også kiting, surfing, seiling og dykking. Er det aktiviteter som utøves, men som ikke nevnes i avgrensede sjøområder? Mangler områder helt? Da trenger vi ditt innspill.
Vi bruker sjøen til aktiviteter som padling, bading, fiske og naturopplevelser. Men også kiting, surfing, seiling og dykking. Er det friluftsaktiviteter som utøves, men som ikke nevnes i avgrensede sjøområder? Mangler områder helt? Da trenger vi ditt innspill. Foto: Henrik Romsaas

Fremgangsmåten

Kartleggingen og verdsettingen er gjennomført i tråd med veileder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, M98 2013 fra Miljødirektoratet.

Førstegangskartleggingen ble utført i årene 2015-2016, og dette kartet ligger på Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Revideringen av friluftslivsområder langs sjø og kyst i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø startet i mars 2021. Disse områdene er kartlagt først, for å sikre at oppdatert informasjon om friluftsbruken kan bli vurdert inn i kystsoneplanen, som det jobbes med parallelt. Resterende vil bli kartlagt og komme ut på høring i 2022, inklusive alle friluftslivsområder i Lyngen og Storfjord.

Arbeidet har foregått i arbeidsgrupper i hver kommune med Ishavskysten friluftsråd som prosjektleder. Det er i tillegg innhentet kunnskap fra lag/foreninger og andre lokalkjente, samt skriftlige kilder som kart, brosjyrer, bøker og nettsider. Det er kun friluftsliv som er tatt hensyn til i kartleggingen.

Arbeidet har resultert i et temakart hvor friluftsområdene er tegnet inn. Det er også produsert en tabell med verdsetting og beskrivelse av hvert enkelt område. Områdene er verdsatt til enten A (Svært viktig friluftslivsområde), B (Viktig friluftslivsområde) eller C (Registrert friluftslivsområde). I hver områdebeskrivelse finnes en verdivurdering, som gir informasjon om hva som ligger til grunn for det aktuelle områdets endelige verdsetting.

 

Er det yndede badeplasser i bygda di som mangler i kartleggingen? Ta kontakt! Foto: Tine Marie V. Hagelin
Er det yndede badeplasser i bygda di som mangler i kartleggingen? Ta kontakt! Foto: Tine Marie V. Hagelin

Formål og bruk

Formålet med friluftslivskartleggingen er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling. Det er viktig for forvaltning og utvikling av friluftslivsområder å ha oppdatert og relevant kunnskap om arealbruk i friluftssammenheng, på lik linje med andre arealbrukstyper. Planmyndighetene får en oversikt over hvilke områder som har høy verdi, og som bør forvaltes slik at verdigrunnlaget blir tatt vare på.

Kartleggingen fungerer altså som et kunnskapsgrunnlag når kommunene skal klargjøre hvilke konsekvenser ulike tiltak vil ha for friluftslivet, ved avveiing av friluftslivets interesser mot andre interesser.

 

Er det gode, egnede fiskeplasser fra land i sjøen som mangler? Brukes disse av allmennheten? La oss vite det! Foto: Henrik Romsaas
Er det gode, egnede fiskeplasser fra land i sjøen som mangler? Brukes disse av allmennheten? La oss vite det! Foto: Henrik Romsaas

Høring – innspill ønskes

Temakartet på friluftsliv har ingen juridiske bindinger og derfor er det heller ikke de samme kravene til høring som saker etter plan- og bygningsloven. Likevel, siden hovedformålet med kartet er å få en god, dekkende beskrivelse over dagens bruk av kommunenes friluftslivsområder, ønsker vi å invitere til bred medvirkning gjennom en høring av de reviderte friluftslivsområdene. Verdsettingen og kartleggingen vil bli benyttet i kommunenes arbeid med å legge til rette for at befolkningen kan ha et variert og aktivt friluftsliv, og det er viktig at brukerne kjenner seg igjen i kartet.

HER kan du se de reviderte kyst- og sjøområdene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø som nå ligger ute på høring. Zoom inn, og klikk på områder for å få opp områdebeskrivelser, verdsettingskriterier og den verdivurdering som er lagt til grunn for den endelige verdsettingen av områdene.

 

Metodikken for avgrensning og verdsetting legger til grunn at det er dagens eksisterende bruk av arealene som skal vises, og det er dette som det er ønskelig å få tilbakemelding om.

Vi ønsker innspill om blant annet:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting?
  • Har du andre innspill eller kommentarer?

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. 

Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, må du referere til navn på området, ID-nummer og kommune.

Dersom innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn.

Frist for å komme med innspill til kartleggingen er 22. desember 2021.

Send ditt innspill til post@ishavskysten.no, eller til Ishavskysten friluftsråd, Postboks 6900 9299 Tromsø.

Har du ikke mulighet til å sende innspill per e-post eller brev, er du også velkommen med dine innspill til friluftsrådets kontor på Rådhuset i Tromsø.

De reviderte kyst- og sjøområdene som nå ligger ute på høring i kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø finnes på denne siden. Zoom inn, og klikk på områder for å få opp områdenes verdi, områdebeskrivelser inkl den verdivurdering som er lagt til grunn for den endelige verdsettingen, samt verdsettingskriteriene.

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting?
  • Har du andre innspill eller kommentarer?

 

Frist for å komme med innspill til kartleggingen er 22. desember 2021.

 

Innspillene bør være så utfyllende som mulig.

Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, må du referere til navn på området, ID-nummer og kommune.

Dersom innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn.

 

Send ditt innspill til post@ishavskysten.no, eller til Ishavskysten friluftsråd, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Har du ikke mulighet til å sende innspill per e-post eller brev, er du også velkommen med dine innspill til friluftsrådets kontor på Rådhuset i Tromsø.

 

Siste nyheter